Ana içeriğe atla

GENEL HÜKÜM VE KOŞULLAR

1. EĞITIMIN BILEŞENI

Sürüş eğitimi teorik ve pratik sürüş derslerini içerir.

Yazılı bir eğitim sözleşmesi temelinde gerçekleşir.

Eğitimin yasal dayanağı:

Dersler, yürürlükteki yasal hükümler ve bunlara dayanan yasal yönetmelikler, yani acemi sürücü eğitimi yönetmelikleri temelinde verilir. Diğer tüm hususlarda, aşağıdaki hüküm ve koşullar geçerlidir ve eğitim sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

Eğitimin tamamlanması:

Eğitim, sürüş testinin geçilmesiyle sona erer.

2. ÜCRETLER, FIYAT LISTESI

Eğitim sözleşmesinde kararlaştırılacak ücretler, sürücü kursunda ilan edilen ücretlere karşılık gelecektir.

3. TEMEL TUTAR VE FAYDALAR

Temel miktar şunları kapsar:

a) Sürücü kursunun genel giderleri ile ilk teorik sınava kadar teorik eğitimin ve gerekli ön sınavların sağlanması. Teori sınavında veya pratik sınavda başarısız olunması durumunda, sürücü kursu, eğitim sözleşmesinde bunun için kararlaştırılan toplam tutarı talep etme hakkına sahiptir.

b) 45 dakika süreli bir sürüş dersinin ücretine şunlar dahildir

Araç sigortası ve uygulamalı sürüş eğitiminin sağlanması da dahil olmak üzere eğitim aracının maliyeti.

Sürücü kurslarının iptali/ bildirim süresi

Öğrencinin kararlaştırılan bir sürüş dersine uymaması durumunda, sürüş eğitmeni veya sürüş okulu derhal bilgilendirilmelidir.

Kararlaştırılan sürüş dersleri, kararlaştırılan tarihten en az 1 iş günü (24 saat) önce iptal edilmezse, sürücü kursu, öğrenci tarafından alınmayan kayıp sürüş dersleri için sürüş dersi ücreti tutarında tazminat talep etme hakkına sahiptir.

Acemi sürücü, hiçbir hasarın meydana gelmediğini veya önemli ölçüde daha düşük bir hasar miktarının meydana geldiğini kanıtlama hakkını saklı tutar.

Muayene ve hizmet sunumu için ödeme:

c) Sınav için sunum ücreti aşağıdakileri kapsayacaktır:

Sınav sürüşü de dahil olmak üzere teorik ve pratik sınav sunumu.

Sınavların tekrarlanması durumunda, ücret eğitim sözleşmesinde kararlaştırıldığı şekilde tahsil edilecektir.

4. ÖDEME KOŞULLARI

Aksi kararlaştırılmadıkça, temel tutar eğitim sözleşmesinin imzalanması üzerine, sürüş dersi ücreti sürüş dersinin başlamasından önce, sınav için sunum tutarı ile birlikte ödenen idari ve sınav ücretleri sınavdan en geç 3 iş günü önce ödenmelidir.

Tazminat taleplerinin karşılanmaması halinde ödeme yapmayı reddetme

Ücret son ödeme tarihine kadar ödenmezse, sürücü kursu, borçlar ödenene kadar eğitimin devam etmesini ve sınav için kayıt ve sunumu reddedebilir.

Eğitime devam edilmesi durumunda ücret ödenmesi

Gerekli olabilecek herhangi bir ilave teorik eğitimin ücreti (madde 3a, paragraf 2), bu eğitim başlamadan önce ödenmelidir. Sürüş eğitmeninin nakit para kabul etmesine izin verilmediğinden, sürücü adayının sürüş biletlerini sürüş dersi başlamadan önce ofisten satın alması gerekir. Sürüş biletleri satın alma tarihinden itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir.

Bu durum bilet üzerinde de belirtilir.

5. SÖZLEŞMENIN FESHI

Eğitim sözleşmesi, sürücü adayı ve sürücü kursu tarafından herhangi bir zamanda feshedilebilir.

Özellikle öğrenen sürücü a) kendisinden talep edilmesine rağmen ve geçerli bir nedeni olmaksızın sözleşmenin imzalanmasından itibaren 4 hafta içinde eğitime başlamazsa veya eğitimi aşağıdaki sürelerden daha fazla geciktirirse geçerli bir nedenin var olduğu kabul edilir

6 ay geçerli bir sebep olmadan,

(b) ehliyet sınavının teorik veya pratik bölümünü iki kez tekrarladıktan sonra başarısız olmuşsa,

c) sürüş eğitmeninin talimatlarını veya emirlerini tekrar tekrar veya ağır bir şekilde ihlal ederse.

Fesih bildiriminin metin şekli:

Eğitim sözleşmesinin feshi ancak yazılı olarak yapılırsa geçerli olur.

6. SÖZLEŞMENIN FESHI DURUMUNDA MASRAFLAR VE ÜCRETLER

Eğitim sözleşmesinin feshedilmesi halinde sürücü kursu, verilen sürüş dersleri ve sınav için yapılan sunumlar için ödeme alma hakkına sahip olacaktır. Sürücü kursu veya öğrenci, sürücü kursu sözleşmeyi ihlal etmeden sözleşmeyi feshederse (bkz. madde 5), sürücü kursu aşağıdaki ücrete hak kazanır:
* Teorik eğitim başlamadan önce bildirimde bulunulması halinde temel tutarın 1/3'ü;
* Eğitimin başlamasından itibaren altı hafta içinde fesih bildiriminde bulunulması halinde temel tutarın 2/3'ü;
* Feshin eğitimin başlamasından sonraki altı haftadan daha geç bir tarihte gerçekleşmesi halinde temel tutarın tamamı.
Öğrenci sürücü, ilgili tutarda bir ücret veya zararın oluşmadığını veya sadece daha az ölçüde oluştuğunu kanıtlama hakkını saklı tutar. Sürücü kursu ya da öğrenci sürücü, sürücü kursunun sözleşmeyi ihlal etmesi nedeniyle sözleşmeyi feshederse, sürücü kursu temel tutarı talep etme hakkına sahip olmayacaktır. Yapılan tüm avans ödemeleri iade edilecektir.
f) Öğrenci eğitim sözleşmesini teslim ettikten sonra sürücü kursunu değiştirirse, sürücü kursu 35,- € tutarında bir işlem ücreti talep edecektir.

7. KARARLAŞTIRILAN SON TESLIM TARIHINE UYGUNLUK

Sürücü kursu, sürücü eğitmeni ve öğrenci sürücü, kararlaştırılan sürüş derslerinin zamanında başlamasını sağlamalıdır. Sürüş dersleri her zaman sürücü kursunda başlar ve biter.

Öğrenci sürücünün talebi üzerine bundan sapılması halinde, harcanan sürüş süresi sürüş dersi ücreti üzerinden ücretlendirilecektir. Sürüş eğitmeni bir sürüş dersinin geç başlamasından sorumluysa veya pratik dersi yarıda keserse, kaçırılan eğitim süresi telafi edilmeli veya kredilendirilmelidir.

Gecikme durumunda bekleme süreleri

Sürüş eğitmeni, öğrenci sürücüyü bilgilendirmeden 15 dakikadan fazla geç kalırsa, öğrenci sürücü daha fazla beklemek zorunda değildir. Kabul edilen bir pratik eğitimin geç başlamasından sürücü adayı sorumluysa, kaybedilen eğitim süresinin masrafları kendisine ait olacaktır. Eğer 30 dakikadan fazla gecikirse, sürüş eğitmeni daha fazla beklemek zorunda değildir. Bu durumda kararlaştırılan eğitim süresi kaçırılmış sayılacaktır (madde 3b, paragraf 3).

Kazanç kaybı için tazminat

Stajyer sürücünün katılmadığı eğitim süresi için tazminat, bu durumda stajyer sürücünün katılmadığı sürüş dersleri için sürüş dersi ücreti tutarında bir tazminat anlamına da gelecektir.

8. DERSLERDEN DIŞLANMA

Öğrenci sürücü dersten çıkarılmalıdır:

a) Alkol veya diğer sarhoş edici maddelerin etkisi altında ise;

b) Öğrencinin araç kullanma becerisi hakkında başka şüpheler varsa. Bu durumda, acemi sürücü ayrıca sürücü kursu ücretinin tamamını tazminat olarak ödemek zorundadır.

9. EĞITIM EKIPMANLARININ VE ARAÇLARININ BAKIMI

Sürücü adayı, eğitim araçlarına, eğitim modellerine ve diğer tanıtım malzemelerine özenli davranmakla yükümlüdür.

10. EĞITIM ARAÇLARININ IŞLETILMESI VE DEVREYE ALINMASI

Eğitim araçları sadece sürüş eğitmeninin gözetimi altında çalıştırılabilir veya hizmete sokulabilir. İhlaller cezai kovuşturmaya ve tazminat sorumluluğuna neden olabilir.

Motosiklet eğitimi sırasında acemi sürücünün özel görevleri:

Motosiklet eğitimi veya motosiklet testi sırasında sürücü adayı ile sürüş eğitmeni arasındaki bağlantı kesilirse, sürücü adayı derhal durmalı (uygun bir yerde), motoru kapatmalı ve sürüş eğitmenini beklemelidir. Gerekirse sürücü kursunu bilgilendirmelidir. Aracı terk ederken düzgün bir şekilde park etmeli ve izinsiz kullanıma karşı emniyete almalıdır.

11. EĞITIMIN TAMAMLANMASI

Sürücü kursu, eğitimi ancak sürücü adayının motorlu araç kullanmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip olduğuna kanaat getirdiğinde tamamlayabilir (§ 16 FahrIG). Bu nedenle, sürüş eğitmeni eğitimin tamamlanmasına kendi takdirine göre karar verir (§6 FahrschAusbO).

Sınav için kayıt

Ehliyet sınavına kayıt için acemi sürücünün onayı gerekir; bu onay her iki taraf için de bağlayıcıdır. Sürücü adayı sınav tarihinde sınav yerinde bulunmazsa, sınav için hazır bulunma ücretini ve ödenmiş veya tahakkuk etmiş tüm ücretleri ödemekle yükümlüdür. Eğitim, uygulamalı sınavın geçilmesiyle tamamlanmış sayılacaktır.

12. YARGI YETKISI

Sürücü adayının Almanya'da genel bir yargı yeri yoksa veya sözleşmenin imzalanmasından sonra ikametgahını veya olağan ikametgahını Almanya dışına taşırsa veya dava açıldığı sırada olağan ikametgahı bilinmiyorsa, yargı yeri sürücü kursunun merkezi olacaktır.


Tarihler

Kayıt